O nama

Organizacija amputiraca UDAS Republike Srpske je nevladina organizacija koja okuplja žrtve mina, amputirce i članove njihovih porodica da ostvare svoja prava i integrišu se u zajednicu. Organizacija je osnovana 2002. godine, a osnovali su je žrtve mina za pružanje podrške drugim žrtvama mina. Organizacija djeluje na prostoru Republike Srpske putem regionalnih udruženja u Banjaluci, Gradišci, Doboju, Bijeljini, Istočnom Sarajevu i Trebinju kao i u Federaciji BiH putem koordinatora.

Ciljna grupa

Žrtve mina, amputirci i članovi njihovih porodica. Članovi Organizacije mogu biti i druga lica koja žele da budu članovi naše organizacije i koji prihvataju program rada i Statut.

Vizija

Stvaranje prosperitetnog društva, društva bez barijera i predrasuda u kojem svi imaju jednake mogućnosti.

Ciljevi

Promocija, zaštita i unapređenje ljudskih prava žrtava mina, amputiraca; Obezbjeđenje primjene međunarodnih, regionalnih, entitetskih i državnih dokumenata, zakon i drugih propisa o pravima lica sa invaliditetom, analiza primjene tih akata i zalaganje za naprednije zakonodavstvo; Obezbjeđenje učešća amputiraca, žrtava mina i drugih lica sa invaliditetom u procesu kreiranja invalidskih politika, strategija, zakona i drugih propisa koji se tiču lica sa invaliditetom; Ostvarivanje međunardone saradnje sa relevantnim institucijama koje promovišu prava lica sa invaliditetom i pomažu rješavanju tih pitanja; Pružanje podrške kroz projektne aktivnosti u oblasti zdravlja, medicinske i socijalne rehabilitacije, obrazovanja, osposobljavanja, profesionalne rehabilitacije i zapošljavanja, ekonomskog osnaživanja, stambenog zbrinjavanja, zagovaranja za poštovanje koncepta ljudskih prava u oblasti invaliditeta, kulture i sporta;

Na osnovu postignutih rezultata i pružene podrške osobama sa invaliditetom, 2006. godine Organizacija UDAS je odlukom Vlade Republike Srpske proglašena Organizacijom od javnog interesa za Republiku Srpsku.

Program rada

Programske aktivnosti Organizacije UDAS imaju za cilj poboljšanje kvaliteta života amputiraca, žrtava mina kao i članova njihove porodice u pravcu što obuhvatnije i potpunije integracije u zajednicu. U skladu sa navedenim Organizacija programske aktivnosti realizuju kroz nekoliko oblasti:

  • Oblast zdravlja i socijalne zaštite
  • Oblast ekonomska reintegracija
  • Oblast zakonske regulative
  • Oblast kulture
  • Oblast sporta

Sve programske i projektne aktivnosti Organizacija realizuje u partnerstvu sa Vladom Republike Srpske, gradom Banja Luka kao i sa drugim ministarstvima na nivou Bosne i Hercegovine, te nevladinim i međunarodnim organizacijama.