Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
28
May
2021

EDF: Izvještaj o ljudskim pravima- Uticaj COVID-19 na osobe sa invaliditetom

Peto izdanje Izvještaja o ljudskim pravima Europskog foruma za osobe s invaliditetom predstavlja uticaj pandemije COVID-19 na osobe sa invaliditetom u Evropi u 2020. godini. Izvještaj naglašava kako EU i evropske zemlje uglavnom nisu uspjele uključiti osobe sa invaliditetom u svoj odgovor na pandemiju i unutar Evrope i u njihovom globalnom odgovoru. Ovaj neuspjeh je popločan put za kršenje prava na život, zdravlje, informisanje i dostupnost, jednakosti i nediskriminaciji, obrazovanju, radu, da se oslobode nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja, slobode i sigurnosti, da žive samostalno i budu uključeni u zajednicu, te da budu aktivno uključeni i konsultovani u svim oblastima koji utiču na naš život.

Izvještaj takođe pokazuje tešku situaciju najmarginalizovanijih i najugroženijih osoba sa invaliditetom, suočavanje s raznim oblicima diskriminacije. S obzirom na opseg uticaja COVID-19 na osobe sa invaliditetom i njihovim mrežama podrške, u izvještaju se poziva Evropska unija i nacionalni donosioci odluka da prihvate, razmotre i provedu preporuke iz izvještaja. One uključuju:

  1. Političko opredjeljenje: osigurati prava osoba sa invaliditetom u svakom trenutku, uključujući i situacije rizika i hitnih humanitarnih slučajeva kao što je COVID-19 kriza i istražiti uticaj vladinih odgovor na osobe sa invaliditetom. To može omogućiti da se iste greške ne ponove u budućim krizama.

  2. Konsultacije i uključivanje: Usvojiti mjere za osiguranje sistematskog uključivanja svih osoba sa invaliditetom kroz njihove predstavničke organizacije u svim odlukama koje utiču na njihove života. To zahtijeva osiguranje adekvatnih sredstava za reprezentativne organizacije osoba sa invaliditetom.

  3. Spremnost i odgovor: Uložiti napore u invalidski proces pripravnost za sprečavanje razornih uticaja budućih kriza i osigurati inkluzivni odgovor na krizu. Krizni odgovor mora uključivati dostupno javno zdravlje i hitnu komunikaciju. Takođe mora uključivati ciljane akcije za podršku osobama sa invaliditetom. To uključuje osiguravanje izdvajanja određenih resursa koju trebaju da budu pristupačni kao što su programi za vakcinisanje, zapošljavanja, prevencije mjere nasilja, hitne komunikacije itd.

  4. Raščlanjeni podaci: Osigurati da svi prikupljeni podaci budu raščlanjeni prema starosti, spolu i invaliditetu. Osobe sa invalidi koji žive u institucijama i drugim zatvorenim okruženjima bi trebali biti uključeni u sve prikupljene podatke.

  5. Adekvatan budžet i investicije: Adekvatan budžet mora biti dodijeljena za unapređenje prava osoba sa invaliditetom, njihovo uključivanje u društvo uz primjenu Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom i jačanje pokreta za osobe sa invaliditetom.

  6. Pristupačnost i uključenost: osigurati pristupačnost i uključivanje osoba sa invaliditetom na svim nivoima upravljanja, pristupa informacijama, pružanje usluga u društvu i dr.

  7. Usluge i podrška: Osigurati da specifična invalidnost i glavne usluge podrške budu dostupne svim osobama sa invaliditetom i da budu prepoznate kao neophodne usluge.

  8. Nezavisni život: Odmah prekinuti institucionalizaciju ulaganja u samostalan život, pospješivanje tranzicije iz institucije službama podrške u zajednici.

  9. Pristup zasnovan na ljudskim pravima: potkrijepiti sve akcije pristupu ljudskim pravima i Konvenciji o pravima osoba sa invaliditetom: Osigurati jednakost i nediskriminaciju u zakonodavstvu i praksi za sve osobe sa invaliditetom; Zaštitite osobe sa invaliditetom od nasilja, zlostavljanja, isključenja, prisiljavanje i zanemarivanje; Osigurati kontinuirano, nezavisno praćenje ljudskih prava; Osigurati pravo na slobodu i pristup informacijama za pristanak vakcinisanju;

  10. Ženska prava: Osigurati zaštitu žena i djevojaka sa invaliditetom protiv nasilja i zlostavljanja i održavanje dostupnih usluga podrške, uključujući one u pogledu njihovog seksualnog i reproduktivnog zdravlja i prava.

Izveštaj takođe iznosi kako su sve ove radnje neophodne u svijetlu posvećenosti EU i evropskih država CRPD-u da osiguraju da ponovo gradimo inkluzivniji svijet nakon COVID-19 pandemije i budemo bolje pripremljeni za buduće krize.

Kompletan Izvještaj Evropskog foruma za osobe sa invaliditetom možete pogledati u nastavku EDF_HR_report_2021_interactive_accessible.pdf