06
Jun
2017

Javna debata ''Minimum socijalne sigurnosti i jednake mogućnosti''

Javna debata ''Minimum socijalne sigurnosti i jednake mogućnosti'' održaće se u srijedu, 14. juna 2017. godine sa početkom u 11:000 časova u hotelu ''Bosna'' u Banjaluci. Javna debata je jedna od aktivnosti zagovaračke kampanje „Uspostavljanje minimuma socijalne sigurnosti i jednake mogućnosti“ koju Fondacija za socijalno uključivanje u BiH (FSU u BiH) i Inicijativa za bolju i humaniju inkluziju (IBHI) provode u okviru projekta Program održivosti civilnog društva (CSSP) uz podršku Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).

„Zar misliš da si daleko od margine i da ćeš tamo ostati cijeli život?“

Ovo je moto kampanje javnog zagovaranja „Uspostavljanje minimuma socijalne sigurnosti i jednake mogućnosti“ koju provodi Koalicija marginalizovanih grupa u BiH „KOMA“, a koja ima za cilj pokazati da svakom čovjeku treba da bude obezbijeđen minimum socijalne sigurnosti koji mu je potreban za dostojanstven život.

Kampanja zagovara rješenja koja promovišu unapređenje javnih politika što će rezultirati boljim ostvarivanjem socijalnih ljudskih prava, te boljim ciljanjem potreba marginalizovanih grupa i pravednijom raspodjelom naknada u okviru socijalne politike.

U nastavku je program rada javne debate Program rada JD Minimum soc sig BL.pdf